Åpenhetsloven

Åpenhetsloven har som mål å oppmuntre bedrifter til å respektere menneskerettigheter og opprettholde anstendige arbeidsforhold, samtidig som den sikrer offentligheten tilgang til informasjon. Nedenfor finner du informasjon om hvordan Newconnection forplikter seg til og implementerer tiltak i samsvar med selvfølgelighetsloven.

Det fremgår av Åpenhetsloven § 5 at virksomheter skal offentligjøre en
redegjørelse for aktsomhetsvurderingene de har gjort i selskapet. Formålet
med denne redegjørelsen er å gi allmennheten innsikt i virksomhetenes
nøkkelfunn i aktsomhetsvurderingene, og hvilke tiltak som er iverksatt.

 • Newconnection jobber med kommunikasjonsnettverk – først og fremst,
  fibernett. Fra planlegging og bygging til service, drift og vedlikehold for
  operatørene i Norge. Newconnection er bevisst sitt sosiale ansvar og har
  som klar ambisjon å kombinere sunn forretningsdrift med et tydelig ansvar
  for samfunnet som helhet, anstendige arbeidsforhold og grunnleggende
  menneskerettigheter. Våre verdier og våre retningslinjer danner grunnlag
  for vårt arbeid med å ivareta Åpenhetslovens krav.
 • Newconnection kjøper tjenester fra flere ulike leverandører og har etablert
  et system for å sikre gode arbeidsforhold i leverandørkjeden.
  Newconnection utfører aktsomhetsvurderinger overfor leverandører og
  forretningspartnere for å minimere risiko for mulige negative påvirkninger.
  Aktsomhetsvurderinger skal være med på å sikre at våre leverandører kan
  vise til at de har høy etisk standard, ivaretar seriøsitetskrav og jobber for å
  hindre negative effekter på menneskerettigheter og miljø m.m.
 • Newconnection har eget styringssystem med prosedyrer, veiledere og
  maler som beskriver hvordan vi skal drive vår virksomhet. Hvordan vi jobber
  med Åpenhetsloven er beskrevet i egen rutine i vårt styringssystem.
  Rutinen omfatter aktsomhetsvurderinger knyttet til direkte og indirekte
  innkjøp i vår virksomhet. Aktsomhetsvurderinger skjer etter en risikobasert
  tilnærming og gjennomføres etter OECDs modell for aktsomhetsvurderinger
  for ansvarlig næringsliv.

Enhver har i henhold til Åpenhetsloven ved skriftlig forespørsel rett på
informasjon om hvordan vår virksomhet håndterer faktiske og mulige
negative konsekvenser knyttet til menneskerettigheter og anstendige
arbeidsforhold i våre leverandørkjeder. På vår hjemmeside finner man
informasjon om hvordan vi arbeider med Åpenhetsloven.
Aktsomhetsvurderinger og tiltak

Newconnection anser å kunne ha størst påvirkning for å sikre
Åpenhetslovens krav ved valg av underentreprenører og leverandører. Våre
kontraktsmedhjelpere har i likhet med oss stort fokus på å ivareta kravene i Åpenhetsloven.

Dette skal være med å redusere risiko for brudd på
menneskerettigheter og sikre anstendige arbeidsforhold.
Våre aktsomhetsvurderinger skjer etter en risikobasert tilnærming.
Newconnection har gjort risikovurdering av de faggrupper/selskaper vi
kjøper våre tjenester fra. Risikovurderingen vår anses å vise at det på
generelt grunnlag er lav risiko for brudd på menneskerettigheter.
Risikovurderingen vår skal være dynamisk og nye aktsomhetsvurderinger
skal kontinuerlig følge av denne.

Newconnection har per dags dato ikke identifisert avtaler med faktiske
negative konsekvenser, eller vesentlig risiko for negative konsekvenser (jf.
Åpenhetsloven § 5 bokstav b og c).

Henvendelser til Newconnection rettes:
post@newconnection.no

 

Adresse

Legdene 7
4790 Lillesand

E-post